Tin tức

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất 6 tháng năm 2011 28/09/2011


Công tác quan trắc tài nguyên nước dưới đất được tiến hành từ đầu những năm 90. Hiện nay có 730 công trình quan trắc trên 5 vùng đồng bằng Bắc Bộ. Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng Nam Bộ. Việc thực hiện quan trắc do các đơn vị thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước tiến hành. Kết quả quan trắc cho thấy sự suy giảm mực nước tại các khu vực đô thị lớn, hàm lượng asen, amoni cao hơn tiêu chuẩn cho phép... Dưới đây là các thông tin từ 3 vùng kinh tế trọng điểm: Đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ.

 Kết quả quan trắc TNN dưới đất 6 tháng năm 2011

Nguồn tin:http://www.monre.gov.vn